Logo Geopark Det Sydfynske Øhav
DK EN

Et af de første skridt i hele undersøgelsen af, om der skal etableres en nationalpark i Det Sydfynske Øhav, er at udpege et undersøgelsesområde.

Styregruppen for nationalparkundersøgelsen har netop fastlagt dette undersøgelsesområde. Se det konkrete område her.

Hvad er et undersøgelsesområde?
Det er indenfor dette geografiske område, at vi vil fokusere vores undersøgelser - borgerinddragelsen og de faglige analyser.

Det vil også som udgangspunkt være inden for undersøgelsesområdet, at grænsen for en eventuel nationalpark skal findes. En stor lokal interesse kan dog være med til at begrunde, at områder uden for undersøgelsesområdet kan indgå i en eventuel kommende nationalpark.

Hvorfor et undersøgelsesområde?
Der er ingen lov, der fastsætter størrelsen på en dansk nationalpark. Størrelsen på de fem områder, som staten idag har udpeget som nationalparker, variererer fra Mols Bjerges 18.000 hektar, 180 kvadratkilometer) til 145.000 hektar (1450 kvadratkilometer) i Vadehavet, hvoraf langt hovedparten er havområder. Se en tabel over størrelsen her.

Ikke alle områder kan blive en nationalpark. Selv inden for en kommune skal der ske en skarp udvælgelse. Det er primært de områder, som rummer særlige natur og landskabelige værdier med national eller international betydning, der indgår i en dansk nationalpark. Disse hot-spots ligger normalt spredt rundt i landskabet. I udpegningen indgår derfor også områder, som kan forbinde disse særlige hot-spots: Korridorer, som skal sikre en naturlig afgrænsning og sikre parkens udviklingsmuligheder, så der også på sigt kan skabes naturlige sammenhænge for både dyr og mennesker; så naturen kan udvikles og sprede sig.

At udpege hele Sydfyn inklusive hele Langeland og Ærø som én nationalpark vil formentlig ikke være relevant, hvis man kigger på lovens tekst og praksis fra de fem udpegede nationalparkområder. Området vil formentlig være alt for stort og indeholde for store områder, som ikke har natur, som ud fra en faglig betragtning har national eller international betydning. Det vil derfor være mindre relavant at gennemføre undersøgelsen i hele området.

Vigtigere er det dog, at størrelsen på undersøgelsesområdet har betydning for borgerinddragelsen. Fra april vil vi blandt andet køre rundt med en idevogn for at møde folk i deres lokalområde. I vognen kan man få informationer og bidrage med gode ideer til det videre arbejde. Vi vil primært komme i de små lokalsamfund indenfor undersøgelsesområdet, og de større byer udenfor. Jo større undersøgelsesområdet er, jo længere vil der naturligvis blive imellem stoppestederne.

Om undersøgelsesområdet på Sydfyn
Styregruppen har valgt et undersøgelsesområde, som er på cirka 152.000 ha. hvoraf knap 60 procent er havområder.

Udvælgelsen er sket på baggrund af en række faglige kriterier baseret på eksisterende viden. Læs mere om dem her.

Afgrænsningen er ikke sket på ejendomsniveau, og kan derfor ikke bruges til at fastslå, om en ejendom i kanten af undersøgelsesområdet ligger "indenfor" eller "udenfor". Denne afgrænsning er ikke relevant på nuværende tidspunkt, da det ikke vil have en praktisk betydning. En afgrænsning på ejendomsniveau vil med vores nuværende viden heller ikke være mulig. Læs mere om betydningen at ligge indenfor og udenfor her.


Kort