Logo Geopark Det Sydfynske Øhav

Havnesamarbejdet

LAG-Små-øerne og LAG SØM, Faaborg-Svendborg: En sejlerdestination i særklasse – Das Dänische Inselmeer
FLAG, Langeland og Ærø: Ø-sejlads i verdensklasse – World Class Sailing Destination

Kort fortalt
Projektet går ud på, at Det Sydfynske Øhav skal være kendt af nordtyske og danske sejlere som Østersøens sejlerområde nr. 1.
Både havnenes og farvandets kvaliteter gør denne vision realistisk.
Investeringer i nye havnefaciliteter skaber gode faciliteter i hovedparten af havnene, og det særlige sejlerfarvand, i det beskyttede og varierede øhav giver en stærk position på markedet.

Havnefilm

Baggrund og formål
Projektet opstod på baggrund af det tidligere projekt: 'Et Øhav i verdensklasse', hvor  havnene i Svendborg, Faaborg-Midtfyn og på Langeland og Ærø etablerede et havnesamarbejde og fik en række erfaringer, der nu bygges videre på, så som en Øhavsportal og velkomstmateriale til fælles logo og identitet for hele området. 
Havnesamarbejdet og Naturturisme I/S arbejder målrettet sammen om at udvikle vores fælles farvand, at udvikle og synliggøre den kvalitet lystbådehavnene i Det Sydfynske Øhav har og få skabt nye produkter, der kan blive et særkende for området og binde det endnu stærkere sammen i sejlernes bevidsthed.

Læs projektets Havneanalyse:

Havneanalyse

Muligheder og fordele
Havnesamarbejdet bygger på en vision om at skabe et stærkt netværk og en stærk profil omkring det fælles farvand. Det skaber sammenhæng i området via at arbejde med informationen i både store og små havne.
Desuden skabes der flere oplevelsesprodukter til sejlerne og minimum ét større oplevelsesprodukt, der binder området sammen samt ved synliggørelse af kvalitetsniveauet i lystbådehavnene: Certificeringsordning og eventuelle investeringsplaner.

Investeringsplaner

Samarbejdspartnere og fonde
Havneprojektets to dele medfinansieres af de fire kommuner: Ærø, Langeland, Svendborg og Faaborg-Midtfyn, af Destination Fyn Klyngen og af LAG Småøerne, LAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø samt LAG SØM.

Havnesikkerhed i Øhavet
I forbindelse med Havnesamarbejdet har vi søgt og fået midler fra Trygfonden til opkvalificering af sikkerheden i havnene i Havnesamarbejdet.

Trygfonden har givet midler til: Førstehjælpskasser, bårer, brandsluningsudstyr og førstehjælpskurser for havnepersonale. Dette sikkerhedsmateriel, som nu synligt er tilgængeligt på havnene, skal øge trygheden for alle der færdes på havnen.

Trygfonden


Følgende havne deltager i havnesamarbejdet:

En sejlerdestination i særklasse – Das Dänishe Inselmeer

Ø-sejlads i verdensklasse – Worldclass sailing destination

• Faaborg

• Bagenkop

• Falsled

• Rudkøbing

• Svendborg havn

• Strynø

• Svendborg Lystbådehavn

• Ristinge

• Rantzausminde Lystbådehavn

• Søby

• Drejø havn

• Marstal

• Skarø havn

• Ærøskøbing

• Ballen

• Avernakø havn

 

  • Lyø havn
 

• Troense havn

• Thurø havn

 

 

Projektansvarlige hos Naturturisme I/S: 
Søren Lisby, Soren.Lisby@svendborg.dk

Faktaboks


Træskibe (Foto: Roland P)

Projektsum: 2.300.000 dkr.

Projektet er støttet af:

Udvikling af landdistrikter

Link til Den Europæiske Landbrugsfond

Kort